The X Files: 30 Days of Night

„The X Files” wraca!

Dopie­ro co potwier­dzo­no 11 sezon , a eki­pa Kon­glo­me­ra­tu bie­rze na warsz­tat kolej­ną publi­ka­cję zwią­za­ną z tym kul­to­wym seria­lem. Tym razem recen­zja komik­so­we­go cros­so­ve­ra – „The X Files/30 Days of Night” od wydaw­nic­twa IDW. Sce­na­riusz za któ­ry, odpo­wia­da­ją Ste­ve Niles i Adam Jones zilu­stro­wa­ły kadry autor­stwa Toma Mandrake’a.

Agen­ci Mul­ler i Scul­ly zosta­ją wezwa­ni do małe­go mia­stecz­ka na Ala­sce, gdzie usi­łu­ją roz­wi­kłać zagad­kę bru­tal­nych mor­derstw kie­row­ców cię­ża­ró­wek. Czy to moż­li­we, że spraw­ca­mi tych zbrod­ni mogą być wam­pi­ry??? Czy moż­na je poko­nać? I jak udo­ku­men­to­wać wyni­ki śledztwa?

Jak wypa­dło połą­cze­nie dwóch her­me­tycz­nych serii komik­so­wych? Na to pyta­nie odpo­wie­dzi udzie­li wam Bogusia.

Zapra­sza­my!

 

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.