Uczeń szatana

W 404. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK ponow­nie wita­my w naszym wir­tu­al­nym stu­diu nowy głos. Tym razem jest to Marek „Rychu” Wyszyń­ski, któ­ry już debiu­to­wał w Kon­glo­me­ra­cie pod­ca­sto­wym, a dzi­siaj wraz z Rafa­łem „Sic­kiem” Siciń­skim i Huber­tem „Man­do” Span­dow­skim ini­cju­je nowy cykl, w któ­rym sku­pi­my się na wybra­nych ekra­ni­za­cjach tek­stów Ste­phe­na Kin­ga. Pierw­szy na warsz­tat tra­fia „Uczeń sza­ta­na” Bry­ana Sin­ge­ra z 1998 roku, któ­ry pomi­mo gwiaz­dor­skiej obsa­dy i ambit­nej tema­ty­ki, nie odniósł wiel­kie­go suk­ce­su i nie zapi­sał się na liście wybit­nych i podzi­wia­nych od dekad ekra­ni­za­cji. Czy zga­dza­my się z takim sta­nem rze­czy i jak każ­dy z nas oce­nia ten film? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zapra­sza­my do odsłuchu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.