Pierwsze wrażenia – Star Wars: The Mandalorian – sezon 3

Disney kazał fanom seria­lu „Star Wars: The Man­da­lo­rian” cze­kać na jego powrót dłu­gie dwa lata. Co praw­da po dro­dze Din Dja­rin i Gro­gu ukra­dli „Księ­gę Boby Fet­ta”, ale dopie­ro teraz powra­ca­ją z peł­no­praw­nym trze­cim sezo­nem. A my powra­ca­my z pierw­szy­mi wra­że­nia­mi z sie­dem­na­ste­go roz­dzia­łu ich przy­gód. Dziś w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do, Rychu oraz Jer­ry, któ­rzy opo­wie­dzą jak Favre­au i spół­ka pode­szli do wyda­rzeń, któ­re mia­ły miej­sce pomię­dzy dru­gim, a trze­cim sezo­nem, zasta­no­wią się jak dzia­ła czas w Man­do­ver­sum i będą dywa­go­wać jak może się pre­zen­to­wać głów­ny wątek tego sezo­nu. Do tego będzie­my chwa­lić pro­mo­cję, dys­ku­to­wać nad stro­ną tech­nicz­ną seria­lu i w koń­cu poroz­ma­wia­my o tym, czy powrót Gro­gu był w ogó­le koniecz­ny. To wszyst­ko i wie­le wię­cej znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. Pole­ca­my do słu­cha­nia. Bo tak każe obyczaj.

Pla­ka­ty, o któ­rych wspo­mi­na­my może­cie zoba­czyć tutaj.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.