Pewnego lata

„Pew­ne­go lata” to nagro­dzo­na m.in. pre­sti­żo­wą nagro­dą im. Eisne­ra powieść gra­ficz­na napi­sa­na przez Mari­ko Tama­ki, a zilu­stro­wa­na przez jej kuzyn­kę Jil­lian. To komiks ini­cja­cyj­ny poka­zu­ją­cy wcho­dze­nie w doro­słość. Komiks ten poka­zu­je nam obcy i fascy­nu­ją­cy świat doro­słych, w któ­ry dwie boha­ter­ki wcho­dzą poprzez obej­rze­nie pew­ne­go hor­ro­ru na DVD w dom­ku nad jezio­rem. Czy zako­cha­nie się w star­szym chło­pa­ku będzie rów­nie fascy­nu­ją­ce co Fred­dy z „Kosz­ma­ru z uli­cy Wią­zów”? Sku­ra opo­wia­da o komik­sie nie­zwy­kle sub­tel­nym w poka­zy­wa­niu emo­cji, któ­re trud­no nazwać. Sku­ra swo­je emo­cje jed­nak nazwać pró­bu­je, bo jest ocza­ro­wa­ny „Pew­nym latem” i będzie chciał rów­nież i Was zabrać na takie waka­cje, po któ­rych nic już nie będzie takie same… Zapra­sza­my więc do odsłuchu!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.