Morderstwo w Boże Narodzenie

Zbli­ża się Boże Naro­dze­nie. Senior rodu Sime­on Lee do swej rezy­den­cji zapra­sza rodzi­nę. Spo­tka­nie jest nie­ty­po­we, gdyż Lee nie­mal nie utrzy­my­wał z dzieć­mi kon­tak­tów. Mało przy­jem­nej atmos­fe­ry nie popra­wia poja­wie­nie się ucho­dzą­ce­go za czar­ną owcę syna, a tym bar­dziej wnucz­ki, któ­rą rodzi­na widzi po raz pierw­szy. W ponu­rych nastro­jach pod­sy­ca­nych pra­gnie­niem odzie­dzi­cze­nia jak naj­więk­sze­go spad­ku zebra­ni dowia­du­ją się o zabój­stwie zło­śli­we­go milionera.

Do akcji wkra­cza nie­za­stą­pio­ny Her­ku­les Poirot. Przed detek­ty­wem trud­na zagad­ka – oka­zu­je się bowiem, że z sypial­ni Sime­ona znik­nę­ły dia­men­ty, nie wszy­scy goście ujaw­ni­li praw­dzi­wą toż­sa­mość, a zamor­do­wa­ny miał nie­jed­ne­go wroga…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.