Octopus Film Festival 2023 – część 1

Z mor­skich odmę­tów po raz szó­sty wynu­rzy­ła się ośmior­ni­ca! Octo­pus Film Festi­wal – wiel­kie świę­to kina gatun­ko­we­go trwa­ło od 8 do 13 sierp­nia. Na przy­by­łych do Gdań­ska kino­ma­nia­ków cze­ka­ła moc fil­mo­wych i nie tyl­ko emo­cji. Bo jedy­nie na tym festi­wa­lu moż­na oglą­dać „Cli­max” w bun­krze, „Egzor­cy­stę” w koście­le lub „Kru­ka” w opusz­czo­nej fabry­ce. Tego­rocz­na edy­cja to nie tyl­ko Kon­kurs Głów­ny, Seans Ukry­ty czy VHS Hell. To tak­że debiut w festi­wa­lo­wym reper­tu­arze Octo­pus Shorts (kon­kurs krót­kich metra­ży) oraz Ośmior­ni­czek (fil­my dla młod­szych odbior­ców). Bogu­sia nie boi się mor­skich potwo­rów, dla­te­go wybra­ła się do Gdań­ska. Pierw­sza odsło­na nagry­wa­nych na żywo wra­żeń festi­wa­lo­wych. Dowie­cie się m. in. jaka atmos­fe­ra panu­je na festi­wa­lu, czy budyn­ki Stocz­ni Gdań­skiej są dobrym miej­scem na fil­mo­we poka­zy, co ma wspól­ne­go Bek­siń­ski z kinem posta­po oraz o tym, że sta­ra miłość nie rdze­wie­je, zwłasz­cza jeśli mowa o „Kru­ku”.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.