Ucząc psa czytać

W dzi­siej­szym odcin­ku Audy­cji Zku­ry Żar­łok oma­wia książ­kę Jona­tha­na Car­rol­la „Ucząc psa czy­tać”. Recen­zja jest cokol­wiek eks­pe­ry­men­tal­na, bo Sku­ra tej mini powie­ści już tak dokład­nie nie pamię­ta i bazu­jąc na mgli­stych wspo­mnie­niach, pró­bu­je zre­fe­ro­wać wra­że­nia z lek­tu­ry. Czy war­to się­gnąć po tę książ­kę? Posłuchajcie!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.