Star Wars: The Clone Wars

Zgod­nie z zapo­wie­dzia­mi, Man­do i Jer­ry zabie­ra­ją się za kano­nicz­ne, ani­mo­wa­ne „Woj­ny klo­nów”. A to oczy­wi­ście ozna­cza, że na pierw­szy rzut idzie film kino­wy (!) z 2008 roku. W dys­ku­sji pano­wie poru­sza­ją wie­le wąt­ków, roz­ma­wia­jąc mię­dzy inny­mi o tym na ile pro­ble­ma­tycz­na obec­nie jest war­stwa wizu­al­na, czy fabu­ła fil­mu bro­ni się po latach i potra­fi prze­ko­nać widzów do się­gnię­cia po serial? Oce­nia­ją rów­nież jak wypa­da­ją nowo wpro­wa­dzo­ne posta­cie i na ile dobrze roz­pi­sa­no rela­cje pomię­dzy głów­ny­mi boha­te­ra­mi? O tym wszyst­kim i wie­lu innych tema­tach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku! 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.