Żółta tapeta

Dziś o tym dla­cze­go uwiel­bia­my dywa­ny i tape­ty! Nasz pod­ca­ster zaszył się w swo­jej żół­tej piw­ni­cy i nagry­wa pierw­szy pod­cast w histo­rii, wła­śnie z tego nowo odkry­te­go miej­sca do pod­ka­sto­wa­nia. A kolor ma tutaj nie­ba­ga­tel­ne zna­cze­nie! O „Żół­tej tape­cie” wspo­mi­na bowiem sam Love­craft. Oma­wia­my kla­sycz­ne opo­wia­da­nie z 1892, wyda­ne w Pol­sce tyl­ko w cza­so­pi­śmie Fan­ta­sty­ka. To coś dla miło­śni­ków sta­rej, kla­sycz­nej gro­zy, rodem z serii „Biblio­te­ka Gro­zy” od wydaw­nic­twa C&T. Zapra­sza­my wszyst­kich fanów toruń­skie­go wydaw­nic­twa, a tak­że sta­łych słu­cha­czy, chęt­nych posłu­chać skąd wziął się pomysł na nagry­wa­nie w piw­ni­cy, oraz wyta­pe­to­wa­nie sobie poko­ju dwo­ma, róż­ny­mi tapetami!

A tutaj może­cie prze­czy­tać cie­ka­wy wpis blo­ger­ki o tym opowiadaniu.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.