Pokochała Toma Gordona

„Świat to potwór zęba­ty, gotów gryźć, gdy tyl­ko zechce” – napi­sał Ste­phen King. Dzie­wię­cio­let­nia Trish McFar­land odkry­ła tę praw­dę, kie­dy zda­rzy­ła się jej ponu­ra przy­go­da: zabłą­dzi­ła w lesie. Przez wie­le dni samot­nej wędrów­ki w zdu­mie­wa­ją­co doj­rza­ły spo­sób wal­czy­ła z gło­dem , prze­ra­że­niem i upior­ny­mi two­ra­mi wła­snej wyobraź­ni. Na szczę­ście mia­ła potęż­ne­go sojusz­ni­ka, któ­ry wspie­rał ją w naj­trud­niej­szych chwilach.

W szes­na­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Man­do i Sku­ra ponow­nie dys­ku­tu­ją na temat książ­ki Ste­phe­na Kin­ga. Tym razem na warsz­tat bie­rze­my „Poko­cha­ła Toma Gor­do­na” i bez spo­ile­rów oma­wia­my treść książ­ki, deba­tu­je­my na temat pla­no­wa­nych oraz naszym zda­niem naj­lep­szych dróg zekra­ni­zo­wa­nia tek­stu, a tak­że pró­bu­je­my usta­lić do kogo skie­ro­wa­na jest ta historia.

Przy­dat­ne lin­ki do tego, o czym wspo­mi­na­my w dyskusji:

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.