Wydział 7 – Żywa woda/Martwa woda/Dobranocka

W dwie­ście osiem­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia dwaj agen­ci SB – ks. Jer­ry­sław i dr Szy­mas – zapra­sza­ją Was na peere­low­ską majów­kę w sosie nad­przy­ro­dzo­nym. Oma­wia­my trzy kolej­ne zeszy­ty komik­so­wej serii „Wydział 7” i roz­pły­wa­my się nad tym, jak roz­wi­ja się ini­cja­ty­wa Toma­sza Kont­ne­go i Mar­ka Tur­ka. Co cha­rak­te­ry­zu­je histo­rię opo­wie­dzia­ną w „Żywej wodzie” i „Mar­twej wodzie”? Dla­cze­go pią­ty zeszyt nosi pod­ty­tuł „Dobra­noc­ka”? W jaki spo­sób twór­cy roz­bu­do­wu­ją „mito­lo­gię” całej serii? Kim lub czym są kolej­ne „potwo­ry tygo­dnia”? Jak oce­nia­my domknię­cie „pierw­sze­go sezo­nu” komik­su? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.