Król tygrysów

Nikt chy­ba nie spo­dzie­wał się, że hitem obec­nej kwa­ran­tan­ny oka­że się serial doku­men­tal­ny o hodow­cach tygry­sów z USA. Ale z dru­giej stro­ny, jeże­li jed­nym z nich jest pio­sen­karz, gej, liber­ta­ria­nin, twór­ca tele­wi­zyj­ny i jed­no­cze­śnie facet oskar­żo­ny o zle­ce­nie mor­der­stwa, to w świe­cie, gdzie lubi­my pod­glą­dać życie innych ludzi, może nie powin­no nas to dzi­wić? Sick i Jer­ry obej­rze­li tę pro­duk­cję i posta­no­wi­li o niej opo­wie­dzieć. Co im się podo­ba­ło, a co uwa­ża­ją za pro­ble­ma­tycz­ne? Czy podzie­la­ją fascy­na­cję Joe Exo­ti­cem? Jak zapa­tru­ją się na kry­ty­kę seria­lu przez część widzów? Do kogo w zasa­dzie skie­ro­wa­na jest ta pro­duk­cja? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach dowie­cie się z dzi­siej­sze­go odcinka!

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.