Star Wars – Przygody wśród Ewoków

W sześć lat po nie­sław­nym „The Star Wars Holi­day Spe­cial”, Geo­r­ge Lucas posta­no­wił stwo­rzyć film o Ewo­kach, któ­ry by roz­sze­rzał budo­wa­ne od jakie­goś cza­su uni­wer­sum. Tym razem jed­nak nie chciał popeł­nić błę­du i zde­cy­do­wał się na peł­ną kon­tro­lę nad pro­jek­tem. Tak powsta­ła tele­wi­zyj­na pro­duk­cja „Przy­go­da wśród Ewo­ków”, któ­ra już w rok od pre­mie­ry, docze­ka­ła się sequ­ela „Ewo­ki: Bitwa o Endor”. W dzi­siej­szym odcin­ku zapra­sza­my Was na omó­wie­nie tego double featu­re. Czy Luca­so­wi uda­ło się zapew­nić dobrą jakość fil­mów o Ewo­kach? Czy doro­śli fani mogą je oglą­dać bez bólu, czy dosta­li­śmy pro­duk­cję raczej dla dzie­ci? Co wspól­ne­go ma „Wil­low” oraz dziś oma­wia­ne fil­my? O tym i wie­lu innych kwe­stiach dowie­cie się z dzi­siej­sze­go podcastu!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.