Wyspa skarbów

Wyspa skar­bów to kla­sy­ka powie­ści przy­go­do­wej. Napi­sa­na przez szkoc­kie­go pisa­rza Rober­ta Louisa Ste­ven­so­na książ­ka opo­wia­da o losach pira­tów, poszu­ku­ją­cych ukry­te­go skarbu.
Kil­ku­na­sto­let­ni Jim Haw­kins pra­cu­je w tawer­nie por­to­wej. Zacią­ga się na sta­tek, któ­re­go zało­ga pły­nie na tajem­ni­czą wyspę gdzie, jak poka­zu­je sta­ra mapa, znaj­du­je się skarb legen­dar­ne­go kapi­ta­na pira­tów Flin­ta. Wśród zało­gi stat­ku znaj­du­ją się daw­ni towa­rzy­sze Flin­ta, któ­rzy pra­gną odzy­skać utra­co­ne łupy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.