Strefa Mroku 1x21 Mirror Image

Mil­li­cent Bar­nes spę­dza noc na dwor­cu auto­bu­so­wym. Dziew­czy­na cze­ka na auto­bus, któ­ry spóź­nia się od kil­ku godzin. Nie licząc pary sta­rusz­ków, kasje­ra i sprzą­tacz­ki… Mil­lie­cent jest sama. Gdy pró­bu­je dowie­dzieć się w kasie czy coś wia­do­mo o spóź­nio­nym auto­bu­sie, kasjer jest wyraź­nie ziry­to­wa­ny i kar­ci dziew­czy­nę, żeby ta nie zawra­ca­ła mu po raz kolej­ny gło­wy. Mil­li­cent jest zdzi­wio­na; twier­dzi, że pyta o auto­bus po raz pierw­szy. Kasjer nie daje się prze­ko­nać. Dziew­czy­na popa­da stop­nio­wo w sur­re­ali­stycz­ny nastrój: ma wra­że­nie, że towa­rzy­szy jej sobo­wtór, jej bliź­niak z inne­go wymia­ru… ze stre­fy mro­ku! Jakie zna­cze­nie dla tego epi­zo­du ma geo­gra­fia USA? Jak zre­ali­zo­wa­no efek­ty spe­cjal­ne w tym odcin­ku? Czy ten epi­zod jest lep­szy czy słab­szy od podob­ne­go “Hitch-hike­ra”? Na te i wie­le innych pytań odpo­wie zwy­cza­jo­wo duet; Rafał i Jacek. UWAGA: Do roz­mo­wy nie­ocze­ki­wa­nie choć zaocz­nie przy­łą­czył się Łukasz Żar­łok, doda­jąc swo­je trzy i wię­cej gro­sza. Miłe­go odsłuchu! 

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na StrefaMrokuPodcast.pl 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.