Blacksad. Arktyczni/Czerwona dusza

Jakiś czas temu, z oka­zji Dnia Kota, Jer­ry omó­wił pierw­szą odsło­nę – uzna­wa­nej przez wie­lu za kul­to­wą – serii komik­so­wej „Black­sad”. Otwar­cie nie powa­la­ło, ale wykre­owa­ny świat dawał nadzie­ję na cie­ka­we opo­wie­ści w przy­szło­ści. Jer­ry wpraw­dzie dłu­go zwle­kał, ale w koń­cu posta­no­wił spraw­dzić, jak pre­zen­tu­ją się kolej­ne przy­go­dy Joh­na Black­sa­da, czy­li co ofe­ru­ją nam tomy „Ark­tycz­ni” oraz „Czer­wo­na dusza”. Z dzi­siej­sze­go odcin­ka dowie­cie się, jakie są pod­sta­wo­we plu­sy tego cyklu, a co nie do koń­ca się uda­ło i dla­cze­go recen­zo­wa­nie dzieł kul­tu­ry to cza­sem dość trud­na sztuka.

Komik­sy z serii „Black­sad” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.