Blackwood

W trzy­sta dzie­więć­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia magi­ster Cie­śliń­ski zapra­sza Was na zaję­cia z Okul­ty­zmu w pul­po­wym komik­sie. Dzi­siej­szym tema­tem będzie „Blac­kwo­od” ze sce­na­riu­szem Eva­na Dorki­na i rysun­ka­mi mał­żeń­stwa Fish. Co wyróż­nia tytu­ło­wą szko­łę na tle innych uni­wer­sy­te­tów? W jaki spo­sób rekru­tu­je ona stu­den­tów? Czym zakoń­czy się spo­tka­nie czwór­ki pierw­szo­rocz­nych z dzie­ka­nem? Ile tutaj Hel­l­boya, a ile Sabri­ny? Jak dłu­go Szy­mas może mówić o jed­no­barw­nych tłach? Co łączy „Blac­kwo­od” z luna­par­kiem? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.