Boogeyman

2 czerw­ca na ekra­nach kin zago­ścił film „Boogey­man”. Jest to jedy­na tego­rocz­na pre­mie­ra fil­mu na pod­sta­wie tek­stu Ste­phe­na Kin­ga i jed­no­cze­śnie pierw­sza pro­fe­sjo­nal­na ekra­ni­za­cja opo­wia­da­nia „Czar­ny Lud”. W 571. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, w wir­tu­al­nej sza­fie spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski i Seba­stian „Burial” Kubań­czyk. Czy „Boogey­man” spro­stał naszym ocze­ki­wa­niom i zasłu­żył na mia­no pierw­szej dobrej popan­de­micz­nej ekra­ni­za­cji tek­stu Ste­phe­na Kin­ga? Tego i wie­lu innych rze­czy dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji. Zamknij­cie drzwi sza­fy, zapal­cie świa­tła i posłuchajcie!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.