Pyrkon 2023: Pięćdziesiąt twarzy kina eksploatacji. Pokochać czy znienawidzić?

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!! 

Zapis audio (wraz z pre­zen­ta­cją) pre­lek­cji, któ­ra odby­ła się 16 czerw­ca 2023 roku pod­czas festi­wa­lu popkul­tu­ry i fan­ta­sty­ki „Pyr­kon”. Kobie­ty eks­plo­ata­cji na żywo!

Mar­ta i Bogu­sia z Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go zapra­sza­ją na wyjąt­ko­wą wypra­wę w odmę­ty obskur­ne­go kina explo­ita­tion nie­słusz­nie ska­zy­wa­ne­go na kry­tycz­ną bani­cję. Fil­my przez jed­nych wiel­bio­ne, przez innych oplu­wa­ne wzbu­dza­ją kon­tro­wer­sje, łamią tabu, poka­zu­ją to, cze­go nie chce­my zoba­czyć na żywo. Szo­ku­ją bru­tal­no­ścią i bez­wstyd­ną odwa­gą, ale czy trze­ba się ich bać? Czy może w tym sza­leń­stwie jest jakaś meto­da? Przyj­rzy­my się naj­bar­dziej zna­nym przed­sta­wi­cie­lom pod­ga­tun­ków fil­mo­wej eks­plo­ata­cji (rape and reven­ge, bla­xplo­ita­tion, ozplo­ita­tion, sla­sher, splat­ter, nazi explo­ita­tion itp.), ich histo­rii, ale i przy­szło­ści. Poszu­ka­my prze­ło­mo­wych punk­tów, naj­bar­dziej eks­pe­ry­men­tal­nych doko­nań i szan­sy na ich roz­kwit. Z miło­ści do tego co na fil­mo­wym śmiet­ni­ku, oży­wi­my tyl­ko pozor­nie uśpio­ne koszmary.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.