Dollar Babies cz. 01: Filmy animowane

Dol­lar Babies to gru­pa fil­mów ama­tor­skich opar­tych na pod­sta­wie opo­wia­dań Ste­phe­na Kin­ga. Pierw­szy film z kate­go­rii Dol­lar Babies powstał w 1982 roku, a cała histo­ria tej gałę­zi kin­go­wych ekra­ni­za­cji liczy już 30 lat i obej­mu­je kil­ka­dzie­siąt fil­mów z róż­nych zakąt­ków świata.

W osiem­dzie­sią­tym ósmym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK roz­po­czy­na­my cykl audy­cji, w któ­rych oma­wiać będzie­my po kil­ka cie­kaw­szych lub wyróż­nia­ją­cych się w jakiś spo­sób fil­mów ama­tor­skich. Dzi­siej­szy zestaw obej­mu­je fil­my ani­mo­wa­ne. W pierw­szej czę­ści audy­cji Man­do przy­bli­ża samo zja­wi­sko Dol­lar Babies, a następ­nie wraz ze Sku­rą oma­wia­ją trzy filmy:


1986 – Sra­je­nie

2005 – Home Deli­ve­ry: Servi­cio a domicilio

2007 – Livra­isons Matinales


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.