Mroczna Wieża IV: Czarnoksiężnik i kryształ

Roland i dwój­ka jego przy­ja­ciół, Eddie i Susan­nah, ucho­dzą z życiem z zasta­wio­nej na nich pułap­ki, wygry­wa­jąc poje­dy­nek na zagad­ki z demo­nicz­ną maszy­ną. Docie­ra­ją sza­lo­nym pocią­giem do zdzie­siąt­ko­wa­nej przez epi­de­mię zabój­czej gry­py Tope­ki – gdzie koń­czy się Świat Pośred­ni, a zaczy­na Świat Koń­co­wy. Wła­śnie tam, zanim wyru­szą w dal­szą wędrów­kę w poszu­ki­wa­niu Mrocz­nej Wie­ży, Roland opo­wia­da towa­rzy­szom o wła­snej prze­szło­ści: o tym, jak stał się praw­dzi­wym rewol­we­row­cem. A tak­że o swo­jej pierw­szej miło­ści, Susan Delgado.

W 250. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK (korzy­sta­jąc z oka­zji jaką daje nam ćwierć tysią­ca opu­bli­ko­wa­nych audy­cji) powra­camy do oma­wia­nia 7(8)-tomowego cyklu „Mrocz­na Wie­ża”. O czwar­tym tomie „Czar­no­księż­nik i krysz­tał” roz­ma­wiamy w trzy­oso­bo­wym skła­dzie: Hubert „Man­do Span­dow­ski, Michał „Jer­ry” Rako­wicz (m.in blog i pod­cast Jerry’s Tales, pod­cast Alche­mia gier, seg­ment Hor­rory Jerry’ego w pod­ca­ście Masa Kul­tury, Nawie­dzony pod­cast, recen­zje pisa­ne i audio w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem) oraz Rafał „Ran­dall” Jasiń­ski (pod­cast Tomo­graf, w ser­wi­sie Gra­stro­sko­pia oraz Stre­fa Mro­ku Pod­cast). Tra­dy­cyj­nie raczej nie uni­ka­my spo­ile­rów z książki.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem lub poniżej 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.