Przegląd komiksowy 9

Jer­ry powra­ca z kolej­ną odsło­ną prze­glą­du komik­so­we­go, któ­rej moty­wem prze­wod­nim oka­za­ły się „uni­wer­sa”. Jak pre­zen­tu­je się kolej­ny tytuł sygno­wa­ny logiem „Sand­man: Uni­wer­sum”, czy­li „Dom szep­tów”? Czy spin-off/se­qu­el „Bat­ma­na. Bia­łe­go Ryce­rza”, czy­li „Har­ley Quinn” trzy­ma wyso­ki poziom wcze­śniej­szych tytu­łów? Na ile komik­so­wy pre­qu­el „Star Wars: Jedi Fal­len Order” to satys­fak­cjo­nu­ją­ca opo­wieść i dobre wpro­wa­dze­nie pod grę? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:00:50 – „Dom szep­tów. Moc podzie­lo­na. Tom 1”
  • 00:13:26 – „Bat­man Bia­ły Rycerz przed­sta­wia Har­ley Quinn”
  • 00:25:59 – „Star Wars: Jedi Fal­len Order – Dark Temple”

„Bat­man Bia­ły Rycerz przed­sta­wia Har­ley Quinn” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Omó­wie­nia komik­sów z uni­wer­sum „Bia­łe­go Ryce­rza” znaj­dzie­cie tutaj i tutaj.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.