Kapitan Marvel

Vers, człon­ki­ni eli­tar­nej jed­nost­ki bojo­wej Kree o nazwie Star­for­ce, wyru­sza na odle­głą pla­ne­tę, by odbić z rąk zmien­no­kształt­nych Skrul­li szpie­ga. Misja koń­czy się nie­po­wo­dze­niem, a Vers wraz z gru­pą Skrul­li tra­fia na Zie­mię, gdzie wspól­nie z Nic­kiem Furym będzie musia­ła odkryć praw­dę o swo­jej prze­szło­ści oraz ura­to­wać nie­bie­ską pla­ne­tę.

Czy „Kapi­tan Marvel” to tyl­ko ubo­gi zapy­chacz przed „Aven­gers: End­ga­me”, czy peł­no­praw­na część MCU? Jak w tytu­ło­wej roli spraw­dza się Brie Lar­son? Co Jer­ry sądzi o kosmicz­nych przy­go­dach Carol Danvers, a co Szy­mas o zobra­zo­wa­niu lat dzie­więć­dzie­sią­tych? Jak wyglą­da odmło­dzo­ny Samu­el L. Jack­son? Co łączy ten film z pierw­szy­mi Aven­gers czy Straż­ni­ka­mi Galak­ty­ki? Dla­cze­go uwa­ża­my kana­po­we boj­ko­ty i roz­pacz nad rze­ko­mą femi-pro­pa­gan­dą za objaw skraj­nej głu­po­ty? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.