Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

Fani, któ­rzy przez mie­sią­ce wal­czy­li pod szyl­dem #rele­ase­the­sny­der­cut o wypusz­cze­nie „Ligi Spra­wie­dli­wo­ści” zgod­nej z pier­wot­ną wizją Zacka Sny­de­ra mają chy­ba powo­dy do dumy. Nie dowie­my się co praw­da na ile to pre­sja z ich stro­ny, a na ile chłod­na kal­ku­la­cja księ­go­wych, ale w 2021 roku docze­ka­li­śmy się wycze­ki­wa­nej przez wie­lu wer­sji fil­mu, któ­ra zamy­ka (?) okres rzą­dów Sny­de­ra w fil­mo­wym uni­wer­sum DC. Sick, Rychu i Jer­ry posta­no­wi­li się spo­tkać w wir­tu­al­nym stu­dio aby pody­sku­to­wać o tym, czy war­to było na ten film cze­kać. Jak oce­nia­my twór­czość Sny­de­ra? Co uzna­je­my za bez­a­pe­la­cyj­ny plus tej pro­duk­cji, a co naszym zda­niem kule­je? Na ile istot­ne zmia­ny wpro­wa­dził Sny­der w sto­sun­ku do wer­sji Whe­ado­na z 2017 roku? Jak oce­nia­my finał i czy podo­bał się nam epi­log zwia­stu­ją­cy poten­cjal­ne kon­ty­nu­acje? O tym i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.