Star Wars Komiks – Cztery opowieści

Star Wars Komiks powró­cił z kolej­nym tomem, tym razem zbie­ra­jąc w jed­nym albu­mie trzy annu­ale (z serii „Darth Vader”, „Star Wars” oraz „Poe Dame­ron”) oraz one-shot „Cas­sian i K‑2SO”, a Man­do i Jer­ry zebra­li się w wir­tu­al­nym stu­dio, aby omó­wić te czte­ry opo­wie­ści. Jak wypa­da Chuck Wen­dig w roli sce­na­rzy­sty komik­so­we­go? Czy opła­ca­ło się cze­kać na histo­rię o pozna­niu się Cas­sia­na Ando­ra z jego dro­idem zna­nym z „Łotra 1”? Jak pre­zen­tu­ją się „Arte­fak­ty”, czy­li wypeł­nio­ny akcją annu­al z głów­nej, gwiezd­no­wo­jen­nej serii, gdzie za war­stwę gra­ficz­ną odpo­wia­da aż trzech rysow­ni­ków? I w koń­cu, jak oce­nia­my ostat­nie spo­tka­nie z komik­so­wym „Poe Dame­ro­nem” i na ile odbiór tego tytu­łu popsu­ła nam jego stro­na wizu­al­na? O tym i wie­lu wszyst­kich kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Zawar­tość maga­zy­nu „Star Wars Komiks Tom 9 (3/2020)”:

  • Star Wars: Darth Vader. Mrocz­ny Lord Sithów: Tech­no­lo­gicz­ny ter­ror (Annu­al #2)
  • Star Wars: Łotr 1: Cas­sian i K‑2SO
  • Star Wars: Arte­fak­ty (Annu­al #4)
  • Star Wars: Poe Dame­ron: Misja spe­cjal­na (Annu­al #2)

Ps. Dobrze widzi­cie, pierw­szy raz od lat nie poja­wił się w ramach omó­wie­nia maga­zy­nu seg­ment newsowy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.