Christine

Pra­wie pół roku po publi­ka­cji pod­ca­stu z dys­ku­sją na temat książ­ki „Chri­sti­ne”, Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li wpro­wa­dzić w życie swo­je zapo­wie­dzi i usie­dli do ekra­ni­za­cji tej powie­ści. W 377. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK posłu­cha­cie dys­ku­sji na temat iko­nicz­ne­go fil­mu z 1984 roku. Dwóch roz­mów­ców i dwa zupeł­nie inne spoj­rze­nia na oma­wia­ny tytuł – kolej­na powtór­ka po latach i pierw­sze podej­ście do tema­tu. Jak film wypa­da aktor­sko? Czy jest to nasz ulu­bio­ny tytuł Joh­na Car­pen­te­ra? Jak dobrze spraw­dza się w war­stwie oby­cza­jo­wej i czy dobrze dzia­ła jako hor­ror? Co sądzi­my o muzy­ce i czy 36-let­nie efek­ty spe­cjal­ne zdą­ży­ły się już zesta­rzeć? I wresz­cie czy Man­do znów musiał odwo­łać swo­je wcze­śniej­sze wypo­wie­dzi na temat fil­mu? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia pozna­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.