Star Wars. Eskadra Alfabet. Cena zwycięstwa. Tom 3

Po nie­speł­na roku od dys­ku­sji o dru­giej odsło­nie „Eska­dry Alfa­bet” Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li wziąć na warsz­tat finał try­lo­gii stwo­rzo­nej przez Ale­xan­dra Fre­eda. Tym samym zapra­sza­my dziś na dys­ku­sję mię­dzy inny­mi o kwe­stiach, któ­re prze­są­dzi­ły o tym, że w ich pry­wat­nych ran­kin­gach histo­ria nie­do­bra­nej Eska­dry wzię­ła sztur­mem podium naj­lep­szych ksią­żek z nowe­go kano­nu Gwiezd­nych wojen, o wyjąt­ko­wo­ści całej try­lo­gii i o tym jak napi­sać świet­ny finał dłuż­szej opo­wie­ści. I oczy­wi­ście o wie­lu innych kwestiach. 

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:05:20

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.