Głębia tom 1: Iluzja nadziei

Tysią­ce lat temu ludzie ucie­kli z powierzch­ni Zie­mi w bez­den­ną głę­bię mrocz­nych oce­anów. Ukry­ci przed pro­mie­nio­wa­niem bez­li­to­sne­go Słoń­ca pró­bo­wa­li prze­ciw­dzia­łać swe­mu wymar­ciu wysy­ła­jąc w kosmos son­dy, któ­re mia­ły za zada­nie zna­leźć wśród gwiazd nowy dom dla ludz­kiej rasy. Wie­le poko­leń póź­niej jed­na rodzi­na pogrą­ży sie w kon­flik­cie, któ­ry dopro­wa­dzi do ostat­nie­go wyści­gu mają­ce­go na celu oca­le­nie ludz­ko­ści ze świa­ta pozba­wio­ne­go nadziei.

Zapra­sza­my na dys­ku­sję o „Głę­bi”, komik­sie ze sce­na­riu­szem Ric­ka Remen­de­ra oraz ilu­stra­cja­mi Gre­ga Toc­chi­nie­go. Czy losy kró­lew­skiej rodzi­ny Caine­’ów, na któ­rej bar­kach spo­czy­wa los ludz­ko­ści, wzbu­dzi­ły w nas więk­sze emo­cje? Dla­cze­go filo­zo­fia życio­wa głów­nej boha­ter­ki nie napa­wa nas opty­mi­zmem? Jak od stro­ny gra­ficz­nej pre­zen­tu­ją się pod­wod­ne mia­sta i głę­bi­ny oce­anów? Czy „Głę­bia” to raso­we scien­ce fic­tion? Posłuchajcie.

Komiks „Głę­bia – Ułu­da nadziei” kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.