Siedem życzeń

Dzień Dziec­ka! W ten szcze­gól­ny czas może­my bez­kar­nie zanu­rzyć się w nostal­gicz­nych wspo­mnie­niach z dzie­ciń­stwa. Nastrój ten udzie­lił się tak­że Bogu­si, któ­ra tym razem pro­po­nu­je wam odci­nek poświę­co­ny „Sied­miu życze­niom” – kul­to­we­mu seria­lo­wi z lat 80tych. Czy pro­duk­cja bar­dzo się zesta­rza­ła? Co wspól­ne­go ma czar­ny kot ze speł­nia­niem życzeń? Czyi głos koja­rzy się Bogu­si z dzie­ciń­stwem? Któ­ra pio­sen­ka z seria­lu ma szan­sę stać się hym­nem zapra­co­wa­ne­go 30latka?? Posłu­chaj­cie sami!

Każ­de­mu przy­da się odro­bi­na magii – HATHOR! HATHOR! HATHOR! 🙂

 

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.