Star Wars Doktor Aphra. Szczęście i los. Tom 1

W ramach posze­rza­nia komik­so­we­go uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen Egmont roz­po­czął w lutym wyda­wa­nie kolej­nej serii, któ­ra połą­czy się w przy­szło­ści z even­tem „Woj­na Łow­ców Nagród”. „Dok­tor Aph­ra”, bo o niej mowa, tra­fia tym samym na nasz warsz­tat, a Man­do, Rychu oraz Jer­ry spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby ten tytuł omó­wić. Jak pre­zen­tu­je się próg wej­ścia tego albu­mu i czy trze­ba znać wcze­śniej­sze przy­go­dy pani arche­olog? Jakie są naj­moc­niej­sze stro­ny tego komik­su? Czy moż­na się­gnąć po ten tytuł auto­no­micz­nie od innych serii wyda­wa­nych obec­nie w Pol­sce i jak wypa­da on na ich tle? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Wcze­śniej­sze pod­ca­sty o przy­go­dach Dok­tor Aph­ry posłu­cha­cie tutaj.

Komiks zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.