Kobiety eksploatacji. Odcinek 1: Rape and revenge w odcieniach retro

UWAGA: W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY! 

W dzi­siej­szej odsło­nie Kobiet eks­plo­ata­cji Bogu­sia i Mar­ta odpa­la­ją wehi­kuł cza­su. Począt­ki kina rape and reven­ge czę­sto są błęd­nie dato­wa­ne na lata 70. Oka­zu­je się jed­nak, że już wcze­śniej poja­wia­ły się fil­my z wąt­kiem gwał­tu oraz opo­wia­da­ją­ce o tym, jak w spo­łe­czeń­stwie postrze­ga­ne były ofia­ry prze­mo­cy sek­su­al­nej. Bie­rze­my na tapet czar­no-bia­łe kla­sy­ki : „John­ny Belin­da” (1948), „Znie­wa­ga” (1950) oraz „Źró­dło” (1960). Poszu­ku­je­my punk­tów wspól­nych. Ana­li­zu­je­my tło histo­rycz­ne. Śle­dzi­my rodo­wód ofiar i opraw­ców. I przede wszyst­kim spraw­dza­my, czy wspo­mnia­ne fil­my prze­trwa­ły pró­bę czasu.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.