Batman

Po kil­ku latach bez solo­we­go fil­mu o Bat­ma­nie docze­ka­li­śmy się powro­tu tej posta­ci na kino­we ekra­ny. „Bat­man” Mat­ta Reeves’a budził spo­ry entu­zjazm już na eta­pie zapo­wie­dzi, a pierw­sze – hur­ra­op­ty­mi­stycz­ne – recen­zje tyl­ko nas utwier­dza­ły w prze­ko­na­niu, że war­to cze­kać na ten tytuł. Szy­mas, Mate­ja i Jer­ry wybra­li się więc do kina, a jakiś czas póź­niej zebra­li się w wir­tu­al­nym stu­dio, aby pody­sku­to­wać o swo­ich wra­że­niach z sean­su. Jaką wizję Gotham zafun­do­wał nam Reeves? Czy fak­tycz­nie dosta­li­śmy zapo­wia­da­ny przez twór­ców thril­ler detek­ty­wi­stycz­ny? Na ile spraw­dzi­ły się zda­niem czę­ści fan­do­mu kon­tro­wer­syj­ne decy­zje castin­go­we? Co sądzi­my o ekra­no­wych anta­go­ni­stach i współ­pra­cow­ni­kach Bat­ma­na? Jak kar­ko­łom­ne porów­na­nia zaser­wu­je Szy­mas w dzi­siej­szym odcin­ku? I w koń­cu, czy cze­ka­my na nad­cho­dzą­cy serial o posta­ci Pin­gwi­na oraz na poten­cjal­ny sequ­el? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w naszym podcaście.

Wspo­mnia­ny odci­nek pod­ca­stu Z gro­ty nie­to­pe­rza z komik­so­wy­mi inspi­ra­cja­mi dla fil­mu Reeve­s’a posłu­cha­cie cho­ciaż­by tutaj.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.