Przegląd Końca Świata. tom 2: Deadline

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia czter­dzie­ste­go pierw­sze­go odcin­ka Kar­pio­we­go Pod­ca­stu, w któ­rym Agniesz­ka Bro­dzik i Michał Rako­wicz opo­wia­da­ją o dru­giej czę­ści cyklu „Prze­gląd Koń­ca Świa­ta” Miry Grant. Z racji poważ­nych spoj­le­rów z pierw­sze­go tomu, nie pole­ca­my tym, któ­rzy „Feed” mają jesz­cze przed sobą.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.