Star Wars: Ahsoka

Man­do i Jer­ry się­gnę­li po kolej­ny tytuł z książ­ko­we­go uni­wer­sum Gwiezd­nych wojen, czy­li wyda­ną przez wydaw­nic­two Uro­bo­ros „Ahso­kę”. Powieść E. K. John­ston sku­pia­ją­ca się, jak sam tytuł wska­zu­je, na posta­ci Ahso­ki Tano, spo­tka­ła się z dość mie­sza­ny­mi recen­zja­mi. A jak tę książ­kę oce­nia nasz duet? Czy Jer­ry, któ­ry nie zna „Wojen Klo­nów” oraz „Rebel­sów”, nie miał pro­ble­mów z war­stwą fabu­lar­ną, któ­ra bar­dzo moc­no nawią­zu­je do ani­ma­cji Dave­’a Filo­nie­go? Jak „Ahso­kę” oce­nia Man­do, któ­ry seria­le zna bar­dzo dobrze? Czy mno­gość wąt­ków odbi­ła się na jako­ści tej krót­kiej powie­ści? Jak spodo­ba­ły się nam moty­wy Inkwi­zy­cji i kry­ty­ko­wa­ny przez wie­lu wątek mie­czy Sithów? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku Wasze­go ulu­bio­ne­go pod­ca­stu o Star Wars 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.