Invincible. Tom 1

Man­do i Misia­el – po raz pierw­szy w duecie – omó­wią dziś dla Was komiks wyjąt­ko­wy, tj. tom otwie­ra­ją­cy jed­ną z naj­lep­szych – a zda­niem wie­lu po pro­stu naj­lep­szą – serię super­bo­ha­ter­ską, jakie kie­dy­kol­wiek się uka­za­ły, czy­li „Invin­ci­ble” Rober­ta Kirk­ma­na. Pano­wie oce­nia­ją tę opo­wieść z nie­co odmien­nych per­spek­tyw – Michał czy­tał już całość w ory­gi­na­le, Man­do zaś pozna­je tę histo­rię w dużej mie­rze po raz pierw­szy. Czy opo­wieść zachwy­ca już od pierw­sze­go tomu? Co wyróż­nia ją na tle setek innych tytu­łów o posta­ciach z super­mo­ca­mi? Jak pre­zen­tu­ją się nie­co kre­sków­ko­we rysun­ki w zesta­wie­niu z momen­ta­mi bru­tal­ną histo­rią? Co „Invin­ci­ble” ma wspól­ne­go z ope­ra­mi mydla­ny­mi? I w koń­cu, czy w grud­niu Pano­wie spo­tka­ją się przy oka­zji pre­mie­ry dru­gie­go tomu? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Komiks „Invin­ci­ble. Tom 1” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.