Nawiedzony Dom na Wzgórzu

Shir­ley Jack­son swo­ją „Lote­rią” wywo­ła­ła swe­go cza­su ogrom­ną burzę wśród czy­tel­ni­ków New Yor­ke­ra, a wie­le lat póź­niej ugrun­to­wa­ła swo­ją pozy­cję w histo­rii lite­ra­tu­ry gro­zy kul­to­wym ghost sto­ry, „Nawie­dzo­nym”. Z oka­zji wzno­wie­nia tej pozy­cji pod nowym tytu­łem, „Nawie­dzo­ny Dom na Wzgó­rzu”, Kar­pio­wy pod­cast przy­po­mi­na, jak waż­na i dobra jest to książ­ka, a przy oka­zji opo­wia­da­my też o życiu i twór­czo­ści Jack­son. Posłu­chaj­cie, dla­cze­go kry­ty­cy Shir­ley zawsze byli roz­dar­ci i dla­cze­go S. T. Joshi napi­sał o niej, że „potra­fi prze­kro­czyć coś, co cza­sa­mi wyda­je się prze­pa­ścią mię­dzy main­stre­amem a weird fiction”.

Spoj­le­ry roz­po­czy­na­ją się od 36 minuty.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.