Wiadomości z Martwej Strefy – 038 – 06. 2014

W sto pięć­dzie­sią­tym pią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z czerw­ca 2014 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:

00:00 – 00:57 – Wstęp


00:58 – 15:25 – Blok książkowy

Pan Mer­ce­des (wywiad video, rekla­mów­ka, gadże­ty z ofi­cjal­ne­go skle­pi­ku, inte­rak­tyw­na piw­ni­ca Brady«ego), That Bus is Ano­ther World (logo, okład­ka), blog Ste­phen King Money, Zie­lo­na mila (fil­mo­wa okład­ka)


komik­sy

The Dark Tower. The Pri­so­ner #2


15:26 – 29:40 – Blok filmowy

Pod kopu­łą (zdje­cie cameo, tra­iler: 01 / 02 / 03, fil­mik o udzia­le Kin­ga,  Ste­phen King czy­ta frag­ment sce­na­riu­sza), Mrocz­na Wie­ża (gra­fi­ki kon­cep­cyj­ne)


29:41 – 31:49 Ciekawostki

Pierw­sza pił­ka Roba Reine­ra (fil­mik, zdję­cia), rela­cja Jaku­ba Ćwie­ka z wypra­wy do Bangor


31:50 – 57:08 Audio­blo­go­wa Audy­cja Zkury


Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.