Mój syn

James Mc Avoy jako jedy­ny na pla­nie nie znał sce­na­riu­sza! Sku­ra nie znał fil­mu, więc poszedł do kina, aby… go poznać! No bo prze­cież mógł­by nagrac pod­cast nie zna­jąc fil­mu! Tym razem nie mamy do czy­nie­nia z eks­pe­ry­men­tal­nym pod­ca­stem, ale z tra­dy­cyj­ną recen­zją zaraz po powro­cie z kina. A ponad­to Sku­ra pole­ca fil­my, któ­re lepiej uda­ły się w zakre­sie eks­pe­ry­men­tu i kon­tro­lo­wa­nej improwizacji.

Pole­ca­ne przez Skurę:

  • Utoya
  • Vic­to­ria

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.