Octopus Film Festival 2023 – część 2

Z mor­skich odmę­tów po raz szó­sty wynu­rzy­ła się ośmior­ni­ca! Octo­pus Film Festi­wal – wiel­kie świę­to kina gatun­ko­we­go trwa­ło od 8 do 13 sierp­nia. Na przy­by­łych do Gdań­ska kino­ma­nia­ków cze­ka­ła moc fil­mo­wych i nie tyl­ko emo­cji. Bo jedy­nie na tym festi­wa­lu moż­na oglą­dać „Cli­max” w bun­krze, „Egzor­cy­stę” w koście­le lub „Kru­ka” w opusz­czo­nej fabry­ce.
Tego­rocz­na edy­cja to nie tyl­ko Kon­kurs Głów­ny, Seans Ukry­ty czy VHS Hell. To tak­że debiut w festi­wa­lo­wym reper­tu­arze Octo­pus Shorts (kon­kurs krót­kich metra­ży) oraz Ośmior­ni­czek (fil­my dla młod­szych odbior­ców).
Dru­ga odsło­na rela­cji na żywo. Bogu­sia opo­wie o ryją­cym banie „Dobrym pie­sku”, o tym, co dzie­je się, gdy film o Bon­dzie chce zro­bić, aż pię­ciu reży­se­rów oraz o tym, dla­cze­go MUSICIE OBEJRZEĆ „Set­ki bobrów”. Zare­kla­mu­je­my pew­ną tajem­ni­czą, ale waż­ną dla Octo­pu­sa fir­mę. Zali­cza­my też prze­sym­pa­tycz­ny cros­so­ver z Kubą z pod­ca­stu „O fil­mów­ce przy kre­mów­ce”.
Kon­glo­me­rat pod­ca­sto­wy – kom­plek­so­wo, nowo­cze­śnie, pro­fe­sjo­nal­nie! <okla­ski>

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Jakub Kraszewski

https://www.youtube.com/channel/UCqXxUGLz7ryseIaAumoVL3Q

Połowa podcastu „O Filmówce Przy Kremówce”. Fan krótkich gier video, horroru w każdej postaci, złego kina (dobrego też) oraz kawy z chili i cynamonem. Zdecydowanie zbyt dużo czasu (i pieniędzy) poświęca na malowanie figurek. Od czasu do czasu muzyk, a od niedawna – magister filmoznawstwa.