The Strain

Tajem­ni­czy wirus zabi­ja w mgnie­niu oka nie­mal wszyst­kich pasa­że­rów samo­lo­tu, któ­ry wylą­do­wał na lot­ni­sku Ken­ne­dy­’e­go w NYC. Spe­cja­li­ści z Cen­trum Cho­rób Zakaź­nych nie potra­fią wyja­śnić tego zda­rze­nia. Gdy dzień póź­niej zwło­ki wszyst­kich ofiar zni­ka­ją z kost­ni­cy, a poje­dyn­czy oca­la­li ule­ga­ją trans­for­ma­cji, sta­je się jasne, że nie cho­dzi tu o zwy­kły atak terrorystyczny.
W 11 odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Szy­mas opo­wia­da o seria­lu „The Strain”

UWAGA: 30:02 – 38:11: Stre­fa Spoilerowa

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.