O Fistaszkach, strachu i Disco Polo – wywiad z Michałem Rusinkiem

Sku­ra roz­ma­wia z Micha­łem Rusin­kiem – poetą, tłu­ma­czem i pisa­rzem dla dzie­ci – o tłu­ma­cze­niu serii komik­sów „Fistasz­ki”. Przy her­bat­ce, w domu Wisła­wy Szym­bor­skiej trwa poga­dan­ka, któ­ra scho­dzi na temat nowej książ­ki Rusin­ka „Zero zaha­mo­wań” (gdzie ana­li­zu­je on tek­sty muzy­ki disco polo), gro­zy, Edwar­da Goreya i na wie­le wie­le innych cie­ka­wych zagad­nień. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia ponad godzin­ne­go wywia­du! A na sam koniec swo­ją cegieł­kę doło­ży­ła Bogu­sia z Kon­glo­me­ra­tu pyta­jąc o nasz swoj­ski gatu­nek muzyki.

Pamię­taj­cie, że Sku­rę moż­na wspie­rać na patronite.pl/Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.