Rusza Żarłok TV

Rusza Żar­łok TV i orga­ni­zu­je kon­kurs trwa­ją­cy do nie­dzie­li włącz­nie. Wszyst­ko wyja­śnio­ne w krót­kiej audy­cji (9 minut), po któ­rej zapra­szam na archi­wal­ne słu­cho­wi­sko któ­re nagra­li­śmy w Radio SK. Wła­śnie z tym słu­cho­wi­skiem zwią­za­ny jest kon­kurs, a tak­że z pierw­szym fil­mem na Ż TV:

http://www.youtube.com/watch?v=6B0DhOdi_yc

Do wygra­nia świet­ne książ­ki, o któ­rych mówię w audycji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.