Książę nocy. Eliza, Powrót do Ruhenbergu (tom 4)

Wie­lo­wie­ko­wy kon­flikt mię­dzy wam­pi­rzym mistrzem Ker­ga­nem a rodem Rouge­mon­tów dobie­ga koń­ca. Ostat­ni poto­mek łow­ców wam­pi­rów Vin­cent sprzy­mie­rza się z wiedź­mą Leoną, a krwio­pij­ca przy pomo­cy ludz­kie­go słu­gi oraz prze­mie­nio­nej Eli­zy szy­ku­je się do powro­tu do swe­go zam­ku, gdzie gro­ma­dzi zafa­scy­no­wa­nych okul­ty­zmem nazistów.

Jak Szy­mas oce­nia zwień­cze­nie losów „Księ­cia Nocy”? Czy wple­ce­nie w histo­rię ofi­cje­li Trze­ciej Rze­szy było dobrym posu­nię­ciem? Ile emo­cji wzbu­dza osta­tecz­na potycz­ka? Czy rysun­ki Swol­fsa nadal zachwy­ca­ją? Posłuchajcie!

Komik­sy z serii „Ksią­żę Nocy” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.