Plan ucieczki

Jer­ry i Man­do dys­ku­tu­ją na temat jed­ne­go z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych fil­mów, w któ­rym ramię w ramię dzia­ła­ją dwie iko­ny kina akcji minio­nej epo­ki – Sylve­ster Stal­lo­ne i Arnold Schwarzenegger.

Ray Bre­slin (Sylve­ster Stal­lo­ne) jest wybit­nym spe­cja­li­stą w dzie­dzi­nie zabez­pie­czeń. Poświę­cił życie pro­jek­to­wa­niu zakła­dów kar­nych, by stwo­rzyć taki, z któ­re­go nie da się zbiec. Nie spo­dzie­wał się, że pew­ne­go dnia los wysta­wi go na nie­zwy­kłą pró­bę. Ray zosta­je nie­spra­wie­dli­wie oskar­żo­ny i osa­dzo­ny w wię­zie­niu, któ­re sam zapro­jek­to­wał. Zro­bi wszyst­ko, by uciec i zna­leźć tego, któ­ry wpa­ko­wał go za krat­ki. By zre­ali­zo­wać swój plan, będzie jed­nak potrze­bo­wał wspól­ni­ka. Wybór pada na współ­to­wa­rzy­sza nie­do­li, Emi­la (Arnold Schwarzenegger).

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.