Smutek podróży rakietą

Żar­łok nabył Nową Fan­ta­sty­kę, aby poczy­tać o seria­lu. Nie spo­dzie­wał się, że przy oka­zji tra­wi na opo­wia­da­nie, któ­re sil­nie potar­ga jego emo­cje. Ale czy to moż­li­we w przy­pad­ku tek­stu o obję­to­ści poni­żej trzech stron? Co spo­wo­do­wa­ło, że Żar­łok posmut­niał i jak cało­ścio­wo oce­nia „Ami­cae Aeter­num”? Zapra­sza­my na wypeł­nio­ny jego reflek­sja­mi i muzy­ką odci­nek Audy­cji Zkury!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.