Star Wars Komiks – Bunt na Kalamarze

Po ośmio­mie­sięcz­nej prze­rwie maga­zyn „Star Wars Komiks” powra­ca do głów­nej serii „Star Wars”, któ­ra od poprzed­nie­go tomu jest pro­wa­dzo­na przez Kie­ro­na Gil­le­na, zastę­pu­ją­ce­go na stoł­ku sce­na­rzy­sty Jaso­na Aaro­na. Czy uda­ło mu się zetrzeć kiep­skie wra­że­nia po swo­im debiu­cie? Jak tym razem wypa­da­ją rysun­ki Lar­ro­ci? Czy podo­ba­ły nam się nawią­za­nia do róż­nych moty­wów i wyda­rzeń z uni­wer­sum? Jak oce­nia­my humor, któ­re­go w tym tomie poja­wi­ło się wyjąt­ko­wo dużo? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

0:01:33 – Blok newsowy: 

  • Co dalej z maga­zy­nem „Star Wars Komiks”?

0:07:49 – Omó­wie­nie maga­zy­nu „Star Wars Komiks tom 7 (1/2020)”

  • Star Wars: Bunt na Kala­ma­rze (zeszy­ty #44 – #49)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.