Joyland

Devin Jones, stu­dent col­le­ge­’u, zatrud­nia się na okres waka­cji w luna­par­ku, by zapo­mnieć o dziew­czy­nie, któ­ra zła­ma­ła mu ser­ce. Tam jed­nak zmu­szo­ny jest zmie­rzyć się z czymś dużo strasz­niej­szym: bru­tal­nym mor­der­stwem sprzed lat, losem umie­ra­ją­ce­go dziec­ka i mrocz­ny­mi praw­da­mi o życiu – i tym, co po nim nastę­pu­je. Wszyst­ko to spra­wi, że jego świat już nigdy nie będzie taki sam?

Dzi­siej­szy odci­nek wyjąt­ko­wo w czwar­tek, ale to odci­nek wyjąt­ko­wy. Za 10 godzin otwo­rzą skle­py, w któ­rych będzie­cie mogli kupić nową książ­kę Ste­phe­na Kin­ga – „Joy­land”. Już teraz nato­miast może­cie wysłu­chać naszej dys­ku­sji – dogłęb­nej, ale pozba­wio­nej spo­ile­rów wybie­ga­ją­cych poza mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne. Dzi­siej­szy pod­cast nagry­wa­ny był w warun­kach par­ty­zanc­kich. Prze­zię­bio­ny Sku­ra, dud­nią­cy pogło­sem Man­do, a cała roz­mo­wa nagry­wa­na przy udzia­le tele­fo­nów komór­ko­wych, co też wpły­wa na jakość tła. Zro­bi­li­śmy jed­nak wszyst­ko co w naszej mocy by nad­ro­bić zapa­łem i pasją, a do tego całość wyczy­ścić na tyle by nie zejść jakoś moc­no poni­żej pozio­mu, do któ­re­go przy­zwy­cza­ili­śmy naszych słu­cha­czy. Miłe­go słu­cha­nia i miłej lektury.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.