Gone Zniknęli: Faza pierwsza i druga

Nie­wiel­kie mia­stecz­ko w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, śro­dek dnia. Nagle, bez­sze­lest­nie i bez zapo­wie­dzi z Per­di­do Beach i oko­lic zni­ka­ją wszy­scy doro­śli. W stre­fie o pro­mie­niu 20 mil nie ma niko­go powy­żej pięt­na­ste­go roku życia. Zero nauczy­cie­li. Zero leka­rzy. Zero poli­cjan­tów. Zero kon­tro­li! Raj na zie­mi? Pozba­wie­ni opie­ki, środ­ków medycz­nych i ogra­ni­czeń, mło­dzi ludzie muszą zbu­do­wać nowe spo­łe­czeń­stwo. Nie wydo­sta­ną się poza stre­fę. Nikt nie przy­bę­dzie na ratu­nek. Nie­któ­re dzie­ci odkry­wa­ją w sobie dziw­ną moc, któ­ra pozwa­la czy­nić cuda – leczyć rany, prze­su­wać przed­mio­ty. Albo zabijać…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.