Pyrkon 2023: Między grozą a baśnią – skandynawskie strachy filmowe

Zapis audio (wraz z pre­zen­ta­cją) pre­lek­cji, któ­ra odby­ła się 17 czerw­ca 2023 roku pod­czas festi­wa­lu popkul­tu­ry i fan­ta­sty­ki „Pyr­kon”.

Ze swo­imi roz­le­gły­mi kra­jo­bra­za­mi, pozor­nie pozba­wio­ny­mi dzia­łal­no­ści czło­wie­ka, Skan­dy­na­wia sta­no­wi wspa­nia­łą are­nę hor­ro­ru. Co może być bar­dziej odpo­wied­nią kry­jów­ką dla tajem­ni­czych kul­tów, istot nad­przy­ro­dzo­nych, przy­cza­jo­nej w mro­ku gro­zy niż skan­dy­naw­skie pust­ko­wia. Im mniej o czymś wie­my tym bar­dziej nas fascynuje. 

Ludo­wy hor­ror „Mid­som­mar” Arie­go Aste­ra (2019 ),”The Ritu­al” (2017), szwedz­ki film o wam­pi­rach „Let the Right One In” (2008), duń­ska przy­po­wieść „Goście” (2022) – przy­kła­dy moż­na mno­żyć. Skan­dy­naw­ski fil­mo­wy hor­ror ma się świet­nie. Jest wor­kiem peł­nym nie tyl­ko róż­no­rod­nych pomy­słów, ale tak­że cie­ka­wej, pokry­tej śnie­giem i lodem mie­sza­ni­ny folk­lo­ru, baśni oraz czar­ne­go humo­ru. Czym stra­szą nas skan­dy­naw­scy twór­cy? Mito­lo­gią? Baj­ką? Natu­rą ludz­ką? Posta­ra­my się odpo­wie­dzieć na te pyta­nia. Chłod­no zapraszamy!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.