Filmy zimowe cz. 45

Zima dopi­su­je, a więc Sku­ra ser­wu­je kolej­ną por­cję fil­mów ze śnie­giem w tle. Dzi­siaj będzie o fran­cu­skim seria­lu „Lód”, gdzie spra­wa zaczy­na się od zabi­te­go konia, o „Poszu­ki­wa­niu lodu” i glo­bal­nym ocie­ple­niu, a tak­że o Jaso­nie Vor­he­esie, któ­ry powra­ca w dzie­le, któ­re na YouTu­be uzy­ska­ło ponad 2 milio­ny odsłon!

Oma­wia­ne dziś fil­my to:

Never Hike Alo­ne (2017)
Never Hike in the Snow (2020)
Cha­sing Ice (2012)
Gla­cé / Lód / The Fro­zen Dead (serial)

Pamię­taj­cie, że Sku­rę moż­na wspie­rać na patronite.pl/Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.